DiatomBase

Intro | Search taxa | Taxon tree | Sources | Statistics | Editors | Log in

DiatomBase source details

Proschkina-Lavrenko, A. I. (ed.). (1950). Diatomovyi Analiz, Kniga 3. Opredelitel' iskopaemykh i sovremennykh diatomyk vodoroslei Poriadok Pennales. Botanicheskii Institut im V.L. Komarova Akademii Nauk S.S.S.R.. Gosudarstvennoe Izdatelystvo Geologicheskoi Literatury, Moskva-Leningrad. 3(1): 1-366.
267594
Proschkina-Lavrenko, A. I. (ed.)
1950
Diatomovyi Analiz, Kniga 3. Opredelitel' iskopaemykh i sovremennykh diatomyk vodoroslei Poriadok Pennales.
Botanicheskii Institut im V.L. Komarova Akademii Nauk S.S.S.R.. Gosudarstvennoe Izdatelystvo Geologicheskoi Literatury, Moskva-Leningrad
3(1): 1-366
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created
2017-07-04 07:02:33Z
changed

Achnanthes brevipes var. biareolata ‘Mereschkowsky' according to Proschkina-Lavrenko (taxonomy source)
Achnanthes dispar var. angustissima Jasnitsky (new combination reference)
Achnanthes lanceolata var. baicalensis (Skvortzov) Sheshukova accepted as Achnanthes lanceolata f. baicalensis Skvortzow & Meyer, 1928 (new combination reference)
Amphora reinholdii var. parva Poretzky ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Anomoeoneis sphaerophora var. jacutica (Kisselev) Zabelina in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Anomoeoneis sculpta var. jacutica Kisselev, 1932 (new combination reference)
Asterionella gracillima f. zigzagostellata ‘(Elenkin) Wislouch' according to Proshkina-Lavrenko accepted as Asterionella zigzagostellata Elenkin, 1914 (taxonomy source)
Campylodiscus decorus var. ralfsii (W.Smith) Kisselev, 1950 accepted as Campylodiscus ralfsii var. ralfsii W. Smith, 1853 (new combination reference)
Cymbella elongata Poretzky ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Cymbella nurnussiensis f. nurnussiensis Poretzky & Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Diatoma elongatum f. actinastoides (Krieger) Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Diatoma elongatum var. capitellatum Poretzky in Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Diatomella balfouriana f. constricta Krasske, 1930 accepted as Diatomella balfouriana var. constricta Krasske in Hustedt, 1930 (new combination reference)
Dimeregramma minus var. scutulum (Hanna) Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Diploneis constantinii (Skvortzov) Skabichevskij (original description)
Diploneis konstantini Skabichevskii, 1952 (original description)
Diploneis papula var. crassa (Missuna) Zabelina in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Diploneis crassa Missuna, 1914 (new combination reference)
Diploneis skvortzovii var. punctata (Skvortzow) Zabelina in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Diploneis lata var. punctata Skvortzow, 1937 (new combination reference)
Diploneis smithii f. baicalensis (Skvortzow) Zabelina in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Diploneis puella var. baikalensis Skvortzow, 1937 (new combination reference)
Diploneis splendida f. stigmata Zabelina in Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Epithemia turgida f. vertagus (Kützing) Kisselev, 1950 accepted as Epithemia vertagus Kützing, 1844 (new combination reference)
Eucocconeis dorogostaiskyi (Jasnitsky) Scheschukova in Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Eucocconeis poretzskyi (Jasnitsky) Scheschukova in Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Eucocconeis poretzskyi var. gracilis (Jasnitsky) Scheschukova in Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Eunotia monodon var. hankensis (Skvortzow) Scheschukova in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Eunotia major var. hankensis Skvortzow, 1929 (new combination reference)
Eunotia monodon var. latestriata Jouravleva in Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Fragilaria constricta f. trinodis (Hustedt) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Fragilariforma constricta f. trinodis (Hustedt) Kharitonov, 2005 (new combination reference)
Fragilaria construens var. subcapitata Poretzky ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Fragilaria mediterranea var. aralensis Borszcow (Borsczew), 1950 (original description)
Fragilaria pseudomesolepta Poretzky ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Fragilaria virescens var. maeotica (Pantocsek) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Fragilaria aequalis var. maeotica Pantocsek, 1902 (new combination reference)
Frustulia lewisiana f. linearis (Kisselev) e Zabelina in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Frustulia linearis Kisselev, 1931 (new combination reference)
Gomphonema baicalense (Skvortzow & Meyer) Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Gomphonema eriense f. baicalense (Skvortzow & Meyer) Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Gomphonema eriense f. hastata (Skvortzow & Meyer) Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Gyrosigma balticum var. maeoticum (Pantocsek) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Pleurosigma balticum var. maeoticum Pantocsek, 1902 (new combination reference)
Gyrosigma fasciola var. closterioides (Grunow) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Pleurosigma prolongatum var. closterioides Grunow, 1884 (new combination reference)
Gyrosigma fasciola var. prolongatum (W.Smith) Cleve accepted as Pleurosigma prolongatum var. prolongatum W. Smith, 1852 (new combination reference)
Neidium affine f. media (Cleve) Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Neidium affine var. minus Cleve (new combination reference)
Nitzschia fonticola var. baicalensis (Skvortzow) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Nitzschia baikalensis Skvortzow, 1937 (new combination reference)
Nitzschia gracilis var. minor Skabichevskii, 1942 (original description)
Nitzschia hustedtii Sheshukova in Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Nitzschia marginulata f. minuta Grunow in Cleve & Grunow, 1880 (new combination reference)
Nitzschia telezkoensis Sheshukova (Scheschukova) in Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Opephora marina var. perminuta (Grunow in Van Heurck) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Sceptroneis marina var. perminuta Grunow, 1881 (new combination reference)
Opephora martyi var. amphioxys Poretsky in Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Opephora martyi var. polymorpha (Jouravleva) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Opephora polymorpha Jouravleva, 1936 (new combination reference)
Pinnularia gibba f. interrupta (Cleve) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Pinnularia mesogongyla var. interrupta Cleve, 1891 (new combination reference)
Pinnularia meister f. armenica Poretzky in Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Pinnularia nodosa var. palibinii Poretsky ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Pinnularia quadratarea f. grunowii (Schulz) Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Plagiogramma pulchellum var. fenestra (Brun in Brun & Tempère) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Plagiogramma fenestra Brun in Brun & Tempère, 1889 (new combination reference)
Plagiogramma pulchellum var. robusta (Brun in Brun & Tempère) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Plagiogramma gregorianum var. robusta Brun in Brun & Tempère, 1889 (new combination reference)
Rhopalodia anasthasiae (Pantocsek) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia anasthasiae Pantocsek, 1902 (new combination reference)
Rhopalodia arcuata var. arcuata (Pantocsek) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia arcuata Pantocsek, 1903 (new combination reference)
Rhopalodia arcuata var. minor (Pantocsek) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia arcuata var. minor Pantocsek, 1902 (new combination reference)
Rhopalodia cleopatrae (Pantocsek) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia cleopatrae Pantocsek, 1902 (new combination reference)
Rhopalodia gibba var. arcuata (Missuna) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia gibba var. arcuata Missuna, 1914 (new combination reference)
Rhopalodia gibba var. incisa (Missuna) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia gibba var. incisa Missuna, 1914 (new combination reference)
Rhopalodia gibba var. mongolica (Østrup) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Rhopalodia ventricosa var. mongolica Østrup, 1908 (new combination reference)
Rhopalodia gibberula var. geminata (Pantocsek) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia geminata Pantocsek, 1902 (new combination reference)
Rhopalodia gibberula var. magna (Missuna) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia gibberula var. magna Missuna, 1914 (new combination reference)
Rhopalodia maeotica (Pantocsek) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 (new combination reference)
Rhopalodia ornata (Missuna) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia ornata Missuna, 1914 (new combination reference)
Rhopalodia perinsignis (Pantocsek) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia perinsignis Pantocsek, 1902  (new combination reference)
Rhopalodia schuettiana (Pantocsek) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Epithemia schüttiana Pantocsek, 1902 (new combination reference)
Stauroneis phoenicenteron var. nobilis (Schumann) Sabelina, 1950 accepted as Stauroneis nobilis f. nobilis Schumann, 1867 (new combination reference)
Surirella baldjickii var. vaszaryi (Pantocsek) Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Surirella vaszaryi Pantocsek, 1892 (new combination reference)
Surirella cibrile Ehrenberg ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Surirella lepnewae Poretzky & Scheschukova in Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Surirella linearis f. obtusa Skvortzow ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Surirella ovata var. hankensis Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Surirella ovata var. pseudopinnata A.Mayer accepted as Surirella ovalis f. pseudopinnata Mayer, 1913 (new combination reference)
Surirella pusilla Sheshukova in Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Surirella robusta f. hankensis (Skvortzow) Kisselev in Proschkina-Lavrenko, 1950 accepted as Surirella splendida var. hankensis Skvortzow, 1929 (new combination reference)
Surirella turgida var. skvortzowii (Meyer) Kisselev, 1950 accepted as Surirella skvortzowii Meyer, 1930 (new combination reference)
Synedra capitata var. cuneata Poretzky ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Synedra capitata var. gracilis Poretzky ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Synedra goulardi var. telezkoensis Poretzky ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Tabellaria fenestrata var. spiroides Wislouch ex Proschkina-Lavrenko, 1950 (original description)
Tetracyclus baicalensis (Skvortzov in Skvortzov & Meyer)Skvortzov in Meyer (original description)
This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2024-06-12 · contact: Pat Kociolek